PROJEKTY,  INNOWACJE

WIĘCEJ

NAUCZYCIELE

WIĘCEJ

GALERIE , ZDJĘCIA,  FILMY

ZDJĘCIAFILMY

Początki szkolnictwa w Rybnie

Korzeni nauczania w miejscowości Rybno należy się doszukiwać na początku XX w. Dowodem potwierdzającym brak szkoły na przełomie XIX i XX wieku są wspomnienia pana Mariana Jakubczaka, który udzielił informacji, że jego ojciec urodzony w 1890 roku uczęszczał do szkoły w Wyszkowie, gdyż w rodzinnej miejscowości nie były organizowane zajęcia edukacyjne. Pierwsze wzmianki o nauczaniu, jak już wyżej zostało wspomniane, pochodzą z XX wieku. Początkowo nie istniał żaden budynek przeznaczony na ową instytucję. Lekcje oparte głównie na nauce czytania i pisania odbywały się najprawdopodobniej w prywatnych domach. Nauczyciele, państwo Pogorzelscy, często zmuszani byli ukrywać się przed carską policją. Brak jest jednak dokumentów potwierdzających odbywanie zajęć. Pierwszy budynek szkoły powstał najprawdopodobniej po wyzwoleniu Polski spod władzy bolszewickiej, czyli w latach 20-tych XX wieku. Jeżeli zwrócimy uwagę na religijność mieszkańców, to wydarzenie, jakim była budowa szkoły, możemy powiązać z wybudowaniem i poświęceniem w 1922 roku stojącej po dziś dzień kapliczki, która mogła być formą dziękczynienia Bogu za miejsce do nauki.

1

Dzięki M. Jakubczakowi możemy przypuszczać, że w 1925 roku szkoła już istniała, ponieważ jego starsza siostra w tym czasie rozpoczęła naukę w Rybnie. Szkołę stanowił wówczas stary budynek gminy z miejscowości Somianka, który został zakupiony i przewieziony przez mieszkańców na wyznaczone miejsce (łatwiej było przewieźć niż zbudować nowy). Teren ten znajdował się na końcu wsi od strony Wyszkowa w pobliżu wiatraka. Dzięki tej inicjatywie w latach międzywojennych dzieci mogły uczęszczać na zajęcia lekcyjne do drewnianego jednoizbowego budynku.Zdjęcie dzieci na tle pierwszej szkoły. 1942 rok

Zdjęcie dzieci na tle pierwszej szkoły. 1942 rok

Początkowo szkoła była czteroklasowa, tzw. cztery oddziały. Funkcję pierwszego jej kierownika i nauczyciela pełnił p. Brym. Ze względu na analfabetyzm mieszkańców wysiłki pierwszego pedagoga skupiły się na nauce czytania i pisania, religii, rachunkach i ćwiczeniach. Jego rolę około 1930 roku przejął Stanisław Jakubczak z żoną. Nauczyciele ci zamieszkali w budynku szkoły.

3

Zdjęcie: Państwo Jakubczakowie z dziećmi przystępującymi do pierwszej komunii świętej w 1930 roku.

W latach międzywojennych funkcję kierownika szkoły pełniła również Marianna Wagner (po wyjściu za mąż Wróbel). Do szkoły w Rybnie przybyła ze Szczypiorna. Pracę rozpoczęła w 1936 roku. Obowiązki nauczycielki pełniła do wybuchu II wojny światowej. W tym czasie szkoła była nadal czteroklasowa, a klasy łączone: I z II, III z IV. W związku z jedną salą lekcyjną zajęcia odbywały się w systemie dwuzmianowym. Od rana do południa uczyły się dzieci młodsze, a po południu dzieci starsze. Nie było klasyfikacji rocznikowej. Warunkiem przejścia do następnej klasy było opanowanie materiału z klasy programowo niższej. Zadaniem nauczycielki było również przygotowanie uczniów do komunii świętej.

4

Marianna Wróbel – Dyrektorka szkoły w okresie międzywojennym

Okres wojny i okupacji

Rybno leży blisko Wyszkowa, miasta, które podczas II wojny światowej zostało doszczętnie zniszczone. Owa odległość, jak również położenie miejscowości na „szlaku przeprawowym” do Warszawy sprawiło, że mieszkańcy i ich dobra doświadczyli strasznych skutków wojny (wiele budynków zostało zniszczonych). Podobny los spotkał również później szkołę. Zanim jednak do tego doszło, to w budynku funkcjonowały cztery łączone ze sobą klasy. Zarządzeniem odgórnym zakazano nauki geografii i historii. Funkcję kierownika pełnił wówczas Roman Jamer. Oprócz lekcji dla dzieci młodszych, organizował w swym mieszkaniu potajemne zajęcia dla uczniów starszych. Przychodziła do niego młodzież z Rybna i Rybienka Starego. To dzięki jego wiedzy i trzeźwości umysłu (liczne kontrole niemieckie) uczniowie mogli ukończyć VII klas, a tym samym pogłębić swoją wiedzę z następujących przedmiotów: religia, język polski, nauka o przyrodzie, arytmetyka z geometrią, rysunki, zajęcia praktyczne, śpiew, ćwiczenia cielesne. Mimo iż zajęcia odbywały się w konspiracji, kierownik szkoły zdobył i wystawił uczniom niemiecko-polskie świadectwa ukończenia danej klasy. Pod koniec wojny budynek szkoły podzielił los stojącego w pobliżu wiatraka – został kompletnie zniszczony. Mimo to procesu kształcenia nie przerwano. Dzięki życzliwości mieszkańców zajęcia odbywały się znowu w prywatnych domach, m.in. u p. Jakubczaków.

5

Lata powojenne

Po wojnie kierownikiem sześcioklasowej szkoły została Anna Wiśniewska. W tym czasie uczył również p. Rogacki, który uchodził za dobrego, lecz surowego nauczyciela. Z powodu braku budynku zajęcia odbywały się w salach wynajmowanych od rolników – u p. Jakubczaków, p. Wrzesińskich i p. Wawryłów w Tulewie. W Rybnie nauczycielem był Rogacki. Klasy, szczególnie młodsze, były łączone. 1 września 1948 roku na stanowisko szkoły zostaje powołana Regina Ejdys.

6

Do Rybna przybyła z Pniewa, w którym pracowała od 1945 roku. Dzięki wysiłkowi p. Ejdys i zaangażowaniu mieszkańców powołano specjalny komitet i rozpoczęto budowę szkoły, która została oddana do użytku w 1949 roku. Początkowo z p. Ejdys pracował jeszcze jeden nauczyciel. Niestety nie udało się ustalić jego tożsamości. Jego miejsce w 1950 roku zajął Szczepan Kozon, za którego wyszła za mąż ówczesna kierowniczka szkoły. Państwo Kozonowie zamieszkali w budynku szkoły, w którym było przeznaczone dla nauczycieli mieszkanie. W 1953 roku do grona pedagogicznego dołączył trzeci nauczyciel – Zenona Kalinowska (Kulesza). W 1955 roku kierownikiem szkoły zostaje Szczepan Kozon (aby odciążyć żonę zajmującą się małym dzieckiem). Funkcję tę sprawuje do 1960 roku. Od 1 marca 1960 roku na stanowisko z powrotem zostaje powołana Regina Kozon. Kierownikiem, a potem dyrektorem szkoły jest do chwili śmierci, czyli do 1975 roku. W tym czasie zdobywa pierwszy w województwie stopień nauczyciela dyplomowanego.

7
W 1958 roku pracę rozpoczyna czwarty pedagog – Janina Kazimierczak 

Działał także Uniwersytet Ludowy, na którym rolnicy mogli wzbogacać swoją wiedzę. Wykładali tam inżynierowie rolnictwa, m. in. p. Dominowski i p. Gromczewski. Na przełomie lat 50-tych i 60-tych w szkole działał Zespół Tańca, którego opiekunkami były: Regina Kozon, Zenona Kulesza i Janina Mariańska (utworzyła także zespół mandolinistek). W 1960 roku dzięki staraniom i pracy zarówno p. dyrektor, jak i mieszkańców (w szczególności p. M. Jakubczaka i p. A. Wróbla) oraz zaangażowaniu Komitetu Rodzicielskiego (duży wkład pracy p. Jana Jakubczaka oraz p. Władysława Ostrowskiego), rozpoczyna się budowa, a właściwie dobudowa budynku szkoły, który zostaje oddany do użytku w 1962 r. Jest to już budowla murowana i piętrowa. Jej dół stanowią trzy klasy i korytarz, a górę mieszkania dla nauczycieli. Mimo, że w budynku ogrzewanie jest piecowe i brak jest bieżącej wody to szkoła należy do najnowocześniejszych placówek w rejonie. Ze względu na znajdujące się przy szkole mieszkania jest również atrakcyjna dla nauczycieli specjalistów.  Brakuje tylko odpowiedniego boiska i innych obiektów sportowych. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na pobliskich łęgach. Od chwili oddania nowego obiektu do użytku zajęcia odbywają się już w systemie jednozmianowym. Uczniowie uczęszczają do klas I – VII. Łączone są takie zajęcia jak: śpiew, wychowanie fizyczne, zajęcia praktyczno-techniczne. Od roku szkolnego 1966/67 szkoła funkcjonuje już jako ośmioklasowa, a jej oficjalna nazwa brzmi: Szkoła Podstawowa w Rybnie. Znowu zaczyna brakować pomieszczeń i powraca system dwuzmianowy. Dzięki temu, że p.R. Kozon była metodykiem biologii, szkoła posiadała najnowocześniejszą pracownię biologiczno-chemiczną.

10

Lata 50-te i 60-te to okres licznych konferencji nauczycielskich, to organizowanie dla okolicznych szkół lekcji otwartych, dających możliwość doskonalenia warsztatu pracy. Lata te to również okres, w którym szkoła stanowi centrum kultury wiejskiej. Przygotowywane są liczne przedstawienia, loterie fantowe, pogadanki, zabawy. To tu mieszkańcy gromadzą się, aby oglądać w pierwszym telewizorze Dziennik i Wyścig Pokoju. Szkoła i nauczyciele tworzą z mieszkańcami jedną wielką rodzinę, w której panuje atmosfera ciepła i życzliwości. W latach 50-tych i 60-tych w szkole pracowali: Regina Kozon – dyrektor, nauczyciel biologii i chemii, Szczepan Kozon – nauczyciel fizyki, rysunków, zajęć praktyczno-technicznych, Zenona Kulesza - nauczyciel nauczania początkowego i języka polskiego, M. Wawryła – nauczyciel matematyki, Henryk Jezierski – nauczyciel historii i geografii, Janina Mariańska – nauczyciel muzyki i języka rosyjskiego, Barbara Walczak – nauczyciel języka polskiego, Teresa Śliwka – nauczyciel matematyki, Krystyna Michalska – nauczyciel historii, H. Wrzesińska – nauczyciel nauczania początkowego, Maria Wygryz – nauczyciel historii, Danuta Ponichtera – nauczyciel języka rosyjskiego, Waldemar Godkowski – nauczyciel geografii. Na przełomie lat 60-tych i 70-tych przy szkole w Rybnie podczas wakacji funkcjonował tzw. Dzieciniec, którego celem było odciążenie rodziców pracujących w polu. Dzieci przebywały w nim od godz. 8 do godz. 17. miały zapewnione trzy posiłki i fachową opiekę. Czas spędzony w dziecińcu to okres licznych zabaw i nauki.

8

Ogromne zmiany zachodzą w latach 70-tych i związane są z reformą szkolnictwa polegającą na wprowadzeniu tzw. dziesięciolatek. Wówczas powstają Zbiorcze Szkoły Gminne. Szkoła w Rybnie od 1973 roku podlega szkole w Rybienku Leśnym. Z kolei szkoła w pobliskim Gulczewie stanowi filię szkoły w Rybnie (staje się czteroklasowa). Od tego momentu dzieci z Gulczewa z klas V –VIII dojeżdżają na zajęcia edukacyjne do Rybna. Oficjalna nazwa placówki z tego okresu brzmi: Zbiorcza Szkoła Gminna w Wyszkowie Szkoła Podstawowa w Rybnie.

Od początku lat 50-tych za szkołą funkcjonował ogródek, w którym hodowano rzadkie lub nowe w owym okresie warzywa.

Jak wspomina Barbara Walczak, pełniąca obowiązki dyrektora po śmierci Reginy Kozon, tj. od 1975 roku, lata 70-te są to czasy bardzo ciężkie. Brakuje pieniędzy na modernizację i remont szkoły. Warunki pracy są zatem bardzo trudne. Szkoła funkcjonuje głównie dzięki pomocy i ofiarności rodziców, którzy wykonują drobne remonty i wspierają ją finansowo. Ogromną rolę w życiu i funkcjonowaniu szkoły odgrywał wówczas Komitet Rodzicielski. Dużym wsparciem na przełomie lat 70-tych i 80-tych była Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kręgach. To z jej środków pomieszczenia zostały wyłożone boazerią, wymieniono część podłóg i wykonano liczne drobne remonty. W latach 70-tych i 80-tych do grona pedagogicznego dołączają: Janina Wygryz – nauczyciel języka polskiego, Cecylia Chmiel – nauczanie początkowe, Henryk Krawczyk – nauczanie początkowe, Z. Michalak – matematyka, Janina Krzepicka – biologia, Kazimiera Jakubczak – język rosyjski, Stanisława Brzezińska – matematyka, Kazimierz Brzeziński – biologia, wychowanie fizyczne, Halina Nowak – nauczanie początkowe, Hanna Książek – oddział przedszkolny, Jadwiga Ludwiniak – geografia, Krzysztof Jakubczak – matematyka, Maria Kulesza – nauczanie początkowe, matematyka, Henryk Koński – matematyka, Jadwiga Moch – oddział przedszkolny, Molska – biologia, Wróbel Małgorzata, Katarzyna Mysiałkiewicz, Teresa Krawczyk, Dorota Ciach, Małgorzata Grzeszkiewicz, Jolanta Deptuła.

Na początku lat 90-tych rozpoczęto budowę boiska na działkach należących niegdyś do nauczycieli. Z powodu braku funduszy prace ograniczyły się do uporządkowania terenu i posiania trawy. W 1992 roku mieszkania nauczycielskie zostają przebudowane i pełnią funkcję klas lekcyjnych. Od 1 września1994 roku Barbara Walczak przechodzi na emeryturę, dyrektorem szkoły zostaje Halina Nowak. Szkoła to oddział przedszkolny i osiem klas. Nauka nadal jest prowadzona w dwóch budynkach – drewnianym i murowanym. Rok szkolny 1996/97 był rokiem przełomowym. Po wielu latach pracy w ciężkich warunkach lokalowych rozpoczyna się modernizacja starego budynku połączona z budową nowej części szkoły. Praca dydaktyczno-wychowawcza zostaje rozmieszczona w dwóch placówkach, rozbita na dwa zespoły. Młodsze dzieci, czyli klasy I – III i OP kontynuują swą edukację w części starego budynku przeznaczonego do rozbiórki. Pozostałe, czyli uczniowie klas IV – VIII zdobywają wiedzę w oddalonej o 4 km miejscowości Gulczewo. Jest to możliwe dzięki gościnności dyrektora Jana Ogrodzińskiego i całego grona pedagogicznego. W tym czasie nauka odbywała się w godzinach popołudniowych, gdy mury szkoły opuszczali podopieczni pana Ogrodzińskiego. Uczniowie dzięki władzom gminnym na zajęcia mogli dojeżdżać autokarem.

11

Po dziesięciu miesiącach stają mury nowej szkoły. Okres wakacji to czas intensywnego porządkowania pomieszczeń oraz ostatnich poprawek. Każdego dnia do pracy stają rodzice i całe grono pedagogiczne, by rok szkolny rozpocząć w nowym lokalu. Dzieje się to 1 września 1997 roku. Uroczyste otwarcie nowego obiektu szkolnego odbyło się 12 listopada 1997 roku o godzinie 12. Rozbudowa szkoły stała się faktem dzięki zainteresowaniu władz oświatowych i gminnych, radnej Justynie Garbarczyk, dyrektorowi szkoły i rodzicom. W latach 90-tych do grona pedagogicznego dołączają: Beata Jakubczak – nauczanie początkowe, Zenona Kosińska (Grześkiewicz), - religia, Bogusława Prusinowska (Bloch) – religia, Marzena Wygryz – język polski, Barbara Czyż – geografia, Marianna Wołyniec – nauczanie początkowe, Monika Chełmicka – biologia, chemia, Agnieszka Świeszczak (Pietrzak) – język polski, Inna Leszczuk – język angielski, Magdalena Macioch – język angielski, Zenona Turek – historia.

Szkoła współcześnie

W związku z reformą oświaty dzielącą szkolnictwo na szkołę podstawową (sześcioklasową) i gimnazjum (trzyklasowe) od roku szkolnego 2000/2001 zaczęła funkcjonować tylko szkoła podstawowa. Dzieci starsze dojeżdżały do gimnazjum w Wyszkowie. Sytuacja ta zmieniła się w roku szkolnym 2004/2005. Wówczas zostało utworzone również gimnazjum, do którego uczęszczały i uczęszczają nadal uczniowie z Rybna, Gulczewa, Tulewa Tulewa Górnego. Szkoła zmienia swą nazwę na Zespół Szkół w Rybnie, a jej dyrektorem w 2005 roku zostaje Bogumiła Kadłubowska, która funkcję tę sprawuje do chwili obecnej. W 2006 roku spełniły się wieloletnie marzenia uczniów i nauczycieli. Dzięki wysiłkom pani dyrektor i rodziców udało się uzyskać unijne pieniądze, dzięki którym powstał plac zabaw, obiekty sportowe, takie jak: boisko do siatkówki, koszykówki, bieżnia. Uroczyste oddanie do użytku odbyło się 10 listopada2006 roku.W chwili obecnej w Zespole Szkół zdobywa wiedzę 197 uczniów. Szkoła posiada osiem sal lekcyjnych, doskonale wyposażoną pracownię informatyczną, stołówkę, sekretariat. Niestety nadal brakuje hali sportowej.

Przed całą społecznością szkolną stoi poważne zadanie, gdyż 5 maja 2007 roku odbędzie się uroczyste nadanie Zespołowi Szkół w Rybnie imienia Henryka Sienkiewicza. Uzasadnieniem wyboru, którego dokonano w demokratycznych wyborach, jest to, iż pisarz był wybitną osobowością. Jego dzieła uwrażliwiały i uwrażliwiają na piękno literatury polskiej, są skarbnicą wartości, kształtują osobowość czytelnika, a działania bohaterów pokazują, że „słowa nie powinny być większe od czynów”. Po roku 2000 do kadry nauczycielskiej dołączają: Bogumiła Kadłubowska – chemia, Ewelina Salwin – informatyka, przyroda, biologia, Marcin Szymanik, Agata Marciniak – język polski, Agnieszka Mroczkowska – język angielski, Barbara Czyż – geografia, Krzysztof Ostrowski – wychowanie fizyczne, Dariusz Roszkowski – wychowanie fizyczne, Agnieszka Wasik – pedagog, Stanisław Kadłubowski – muzyka, Danuta Gańko – matematyka, Zdzisława Gołębiewska – fizyka, technika, Konrad Wróbel – sztuka, Maria Wygryz – historia, Elżbieta Końska – biblioteka, Agnieszka Runo – biologia.

Działalność opiekuńczo-wychowawcza szkoły

Samorząd szkolny

Organizacją uczniowską, która czuje się współgospodarzem w szkole, jest Samorząd Szkolny. Jest on organizatorem życia dzieci i młodzieży na co dzień, sprawuje pieczę nad organizacją uroczystości szkolnych, czuwa nad prawidłowym wdrażaniem kodeksu ucznia, organizuje życie kulturowe i rozrywkowe uczniom. Działalność jego oparta jest o plan pracy przygotowany na początku roku szkolnego i zaakceptowany przez dyrektora.

Jego organizacja opiera się na:
 1. Wychowaniu w duchu patriotyzmu, demokracji oraz rozwijaniu samorządności wśród uczniów;
 2. Wychowaniu prorodzinnym i ekologicznym;
 3. Podnoszeniu poziomu nauczania i zachowania;
 4. Rozwijaniu wszechstronnej osobowości ucznia oraz kształtowaniu postaw;
 5. Inspirowaniu uczniów do działalności społecznej i kulturalnej.
W skład Samorządu Szkolnego wchodzą czwórki klasowe wybrane w poszczególnych klasach. Następnie na pierwszym spotkaniu samorządów klasowych w czasie tajnego glosowania zostaje wybrany zarząd, który składa się z :
 1. przewodniczącego;
 2. zastępcy przewodniczącego;
 3. skarbnika;
 4. sekretarza.

Samorząd Szkolny w szkole w Rybnie funkcjonuje od początku lat 50 -tych XX wieku. Jego założycielką była wieloletnia kierowniczka i dyrektorka szkoły – Regina Kozon (wspomnienia jej córki). Na przestrzeni lat samorząd starał się realizować wytyczone zadania, które sprawiły, że ma spore osiągnięcia będące powodem do dumy. Jego członkowie organizowali różne konkursy i zabawy, przygotowywali apele podsumowujące wyniki nauczania i zachowania co semestr. Dbali i nadal dbają o oprawę takich uroczystości jak: Dzień Nauczyciela, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka. Pamiętają o zwyczajach andrzejkowych i mikołajkowych, organizują dyskoteki. Wdrażają młodzież do akcji „Sprzątanie świata”, „Góra Grosza”. W miarę potrzeb Samorząd Szkolny organizuje pomoc koleżeńską uczniom mającym trudności w nauce.

12

p.Stanisława Brzezińska – wieloletnia opiekunka SU

Opiekunami Samorządu Szkolnego w poszczególnych latach byli: Regina Kozon – 1950 – 1975, Stanisława Brzezińska 1976 – 1977, Janina Wygryz 1978 – 1979, Stanisława Brzezińska 1980 – 1990, Zenona Kosińska (Grzeszkiewicz) 1991 – 1992, Lidia Groszyk 19893 – 1994, Zenona Grzeszkiewicz 1995, Maria Kulesza 1996 – 1997, Beata Jakubczak 1999 –2003, Agnieszka Świeszczak (Pietrzak) , Ewelina Salwin 2004 – 2005, Agata Marciniak, Ewelina Salwin – od 2006 roku.

Harcerstwo

Organizacją spełniającą ideowo-wychowawczą funkcję w szkole, która wszechstronnie angażuje się w życie naukowe, kulturalne i rozrywkowe dzieci i młodzieży jest harcerstwo. Pierwsze wzmianki dotyczące ZHP na terenie Rybna związane są z latami wojny i okupacji, o czym w swej książce wspomina E. A. Daszkowski: „ Należałem do zastępu „ryb”... zbiórki naszej drużyny odbywały się w drewnianej, małej szkole wiejskiej w Rybnie” 2. Jak wynika z jego słów, zastęp „ryb” to oddział Szarych Szeregów, czyli tajnego harcerstwa. W czasie wojny za harcerstwo odpowiedzialny był kierownik szkoły – Jamer. Po wyzwoleniu z okupacji hitlerowskiej harcerstwo zapewne funkcjonowało, lecz brak jest jakichkolwiek dokładniejszych informacji na ten temat.  Harcerstwo było obecne w Rybnie od lat powojennych, a odpowiedzialna za nie była Zenona Kulesza. , a od 1962 r. p. Henryk Jezierski. Drużyna harcerska funkcjonowała w oparciu o ustalony plan działania. Raz w tygodniu odbywały się zbiórki. Harcerze brali udział w różnych konkursach, np. : „Z budownictwem na ty”, w którym zajęli drugie miejsce na szczeblu gminy. W 1977 r. w „Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Komendanta Chorągwi Ostrołęka” harcerze w wieku 10 – 11 lat zajęli trzecie miejsce, zaś starsi w wieku 13 – 16 lat pierwsze i trzecie miejsce. Dziełem harcerzy były również pomoce naukowe, czy pomoc innym. Na przestrzeni istnienia ZHP jego członkowie zdobywali różne sprawności. ZHP w szkole w Rybnie istniało do 1991 roku. Opiekunami w poszczególnych latach byli: Zenona Kulesza – lata 50-te, p.H. Jezierski - lata 60-te, Waldemar Godkowski 1970 – 1971, Teresa Garbarczyk 1972, Kazimiera Jakubczak 1973 – 1975, Kazimierz Brzeziński 1976 – 1977, Kazimiera Jakubczak 1977 – 1979, Danuta Ponichtera 1980 – 1981, Małgorzata Wróbel, Krzysztof Jakubczak 1982 – 1983, Katarzyna Mysiałkiewicz 1983 – 1984, Jadwiga Ludwiniak 1985 – 1988, Kazimiera Jakubczak 1989 – 1991. Razem z ZHP od lat 60-tych istniała w szkole drużyna zuchów, którą opiekowały się m.in. Danuta Ponichtera, Maria Kulesza.

Działalność PCK

Dość liczną i aktywnie działającą organizacją w szkole było koło Polskiego Czerwonego Krzyża, które swój początek miało w latach 50-tych XX wieku. Jego działania skupiły się na zaopatrywaniu apteczek w leki, organizowaniu konkursów na temat zapobiegania różnym chorobom, np. gruźlica, AIDS czy nowotwory. PCK to również działalność informacyjna w zakresie oświaty zdrowotnej, higieny osobistej, dbanie o czystość w kącikach czystości, szkolenia sanitarne, a także kwesty na rzecz ludzi potrzebujących. Opiekunami PCK byli: Regina Kozon – od początku do 1970 roku, Maria Garbarczyk (Wygryz) 1970 – 1976, Irena Krzepicka 1977, Maria Wygryz 1978 1979, Hanna Bala(Książek) 1980 – 1984, Danuta Ponichtera 1985, Hanna Książek 1986 – 1988, Jadwiga Ludwiniak 1989 – 1990, Kazimiera Jakubczak 1990 – 1996, Monika Babska 1997 – 1998, Monika Chełmicka 1999 – 2000, Marianna Wołyniec 2000 – 2005. Obecnie działalność PCK jest zawieszona.

 

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna związana jest organicznie ze szkołą. Służy uczniom i nauczycielom. Pierwsze wzmianki o istnieniu biblioteki pochodzą z roku 1949. Dowodem jest księga inwentarzowa z tego właśnie roku. W pierwszym roku jej istnienia liczba książek wynosiła 80 egzemplarzy. Były to głównie bajki i powieści przygodowe. Pierwsze książki w większości pochodzą z przydziałów. W każdym roku księgozbiór był wzbogacany. Praca biblioteki skupiała i nadal się skupia na zachęcaniu młodych czytelników do obcowania z lekturą, do organizowania ciekawych wystaw, konkursów czy spotkań autorskich. Obecnie biblioteka mieści się w małym pomieszczeniu szkoły, a jej zbiory liczą 5980 egzemplarzy. Jej założycielką była Regina Kozon. Ona również sprawowała nad nią opiekę do 1975 roku. W bibliotece pracowali m. in. Lidia Groszyk, Hanna Książek, Marianna Wołyniec, Elżbieta Końska, Maria Wygryz. Na przestrzeni lat w szkole działały liczne koła zainteresowań, dzięki którym dzieci i młodzież mogli rozwijać swoje zainteresowania, pogłębiać wiedzę z interesującej je dziedziny.


Wykaz dyrektorów i nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej i Zespole Szkół w Rybnie od początku istnienia szkoły do 2007 roku

Kierownicy i Dyrektorzy

 1. Brym.
 2. Jakubczak Stanisław.
 3. Rogacki
 4. Wagnerówna-Wróblowa Marianna.
 5. Jamer Roman.
 6. Wiśniewska Anna.
 7. Szczepan Kozon.
 8. Kozon Regina.
 9. Walczak Barbara.
 10. Nowak Halina.
 11. Kadłubowska Bogumiła.

 

Nauczyciele

1. Babska Monika.
2. Brym.
3. Brzezińska Stanisława.
4. Brzeziński Kazimierz.
5. Chełmicka Monika.
6. Chmiel Cecylia.
7. Czyż Barbara.
8. Gańko Danuta.
9. Godkowski Waldemar.
10. Gołębiewska Zdzisława.
11. Groszyk Lidia.
12. Grzeszkiewicz Małgorzata.
13. Grzeszkiewicz Zenona.
14. Jakubczak Beata.
15. Jakubczak Kazimiera.
16. Jakubczak Krzysztof.
17. Jakubczak Stanisław.
18. Jamer Roman.
19. Jezierski Henryk.
20. Kadłubowska Bogumiła.
21. Kadłubowski Stanisław.
22. Końska Elżbieta.
23. Koński Henryk.
24. Kozon Regina.
25. Kozon Szczepan.
26. Krawczyk Henryk.
27. Krzepicka Janina.
28. Książek Hanna.
29. Kulesza Maria.
30. Kulesza Zenona.
31. Leszczuk Inna.
32. Ludwiniak Jadwiga.
33. Macioch M.
34. Marciniak Agata
35. Mariańska Janina.
36. Michalak Z.
37. Michalska Krystyna.
38. Mierzejewska Beata.
39. Moch J.
40. Molska
41. Mroczkowska Agnieszka.
42. Nowak Halina.
43. Ostrowski Krzysztof.
44. Pianka Gabriela.
45. Piątek Elżbieta.
46. Pietrzak Agnieszka.
47. Ponichtera Danuta.
48. Prusik Halina
49. Prusinowska Bogusława.
50. Rogacki.
51. Roszkowski Dariusz.
52. Runo Agnieszka.
53. Salwin Ewelina.
54. Szymanik Marcin.
55. Śliwka Teresa.
56. Turek Zenona.
57. Wagner-Wróbel Marianna.
58. Walczak Barbara.
59. Wargocki Ryszard.
60. Wawryła Mieczysław.
61. Wiśniewska Anna.
62. Wołyniec Marianna.
63. Wójcik W.
64. Wróbel Konrad.
65. Wrzesińska H.
66. Wygryz Janina.
67. Wygryz Maria.
68. Wygryz Marzena.

 

 Opracowała: AGATA MARCINIAK

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna